Priser

Salæret beregnes som hovedregel med etter medgått tid. Timepris avtales særskilt og fremkommer i oppdragsbekreftelsen.

Normalt ligger timeprisen mellom kr. 1500,- og 2200,- pr. time eks mva. Det vil påløpe 25 % merverdiavgift på salæret, samt eventuelle tillegg i form av offentlige avgifter, rettsgebyrer og utlegg.

Saker faktureres normalt hver måned. Hertil kommer dekning av utlegg og kostnader.

Rettshjelpsforsikring
Bil,- innbo- og villaforsikringer har normalt dekning for juridisk bistand. Denne dekker bare bestemte type saker og disse vilkårene fremkommer i forsikringsvilkårene. I disse sakene må klienten betale en egenandel som normalt er kr. 4000,- + 20% av det overskytende. Vi avklarer med forsikringsselskapet om din forsikring gir rettshjelpdekning i din sak.

Fri rettshjelp – Fritt rettsråd og fri sakførsel
Vi yter bistand på en rekke saksområder hvor du kan ha krav på fri rettshjelp slik at staten betaler helt eller delvis. Fritt rettsråd er veiledning og hjelp i juridiske spørsmål utenfor rettergang. Fri sakførsel er rettshjelp i saker som går for domstolene. Du kan få fri rettshjelp i for eksempel familiesaker, oppsigelse eller utkastelse av bolig, oppsigelse eller avskjed i arbeidsforhold og i trygdesaker på klagestadiet. Grunnvilkåret for nevnte sakstyper er at inntekten din ikke overstiger rettshjelpslovens vilkår om inntekt og formue. Uavhengig av din økonomiske situasjon kan du få fri rettshjelp bl.a. i saker om barnevern. Vi gir veiledning og vurderer om vilkårene for fri rettshjelp er oppfylt.